۳۱۳بسته حمایتی مواد غذایی به ارزش بیش از ۱۲۰ میلیون تومان در موسسه بصیر تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.

خانم قاضی مدیر موسسه بصیر در گفتگو با خبرنگار جارچی اخبار اظهار داشت: این بسته های حمایتی شامل ۱۰ کیلوگرم برنج ایرانی، دو عدد مرغ ،دو کیلوگرم گوشت ، دو عدد روغن مایع و حبوبات به ارزش هر بسته چهار میلیارد ریال باحفظ کرامت انسانی برای حفظ سلامت شهروندان نیازمند از ویروس کرونا در کاشان توزیع شد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۵ هزار لباس بیمارستانی و ماسک توسط بانوان خیر کاشانی که با این موسسه دارند دوخت و در اختیار بیمارستان شهید بهشتی کاشان قرار کرفت اظهار داشتک:همچنین بیش از ۱۰۰۰ لیتر اب هویج ، ۱۵۰۰ کیلو نارنج و پرتقال و یکهزار بسته اب معدنی در اختیار کادر پزشگی قرار گرفت.