معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه از رشد ۱۲ درصدی میزان محصولات تحویلشده در بازارهای داخلی و صادراتی این شرکت در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۹۷ خبر داد.
 به گزارش جارچی اخبار ،غلامرضا طاهری افزود: در سال ۹۸ میزان محصولات تحویلشده فولاد مبارکه به بازارهای داخلی و صادراتی از ۶ میلیون و ۷۴۲ هزار تن به ۷ میلیون و ۵۸۰ هزار تن افزایش یافته است.
وی در خصوص ارزش این میزان عرضۀ محصول اظهار داشت: ارزش محصولات تحویلشده در بازار داخل و صادرات طی سال ۹۸ در مقایسه با سال قبل با ۶۷ درصد رشد از ۲۳۵ به ۳۹۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه تصریح کرد: در سال ۱۳۹۸ میزان کل محصولات تحویلشده به بازارهای داخلی و صادراتی ۷ میلیون و ۵۸۰ هزار تن بوده است که سهم بازار داخل ۶ میلیون و ۱۳۰ هزار تن و سهم بازارهای صادراتی، علیرغم همۀ محدودیتها و تحریمها، یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن بوده است.
وی در خصوص میزان محصولات تحویلشده در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷ به تفکیک بازار گفت: میزان محصولات تحویلشده طی سال ۹۸ با ۵ درصد رشد از ۵ میلیون و ۸۶۴ هزار تن به ۶ میلیون و ۱۳۰ هزار تن افزایش یافته است. همچنین صادرات فولاد مبارکه از ۸۷۸ هزار تن در سال ۹۷ با ۶۵ درصد رشد به یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن افزایش یافته و در این شرایط اقتصادی و با وجود تحریمها برای کشور ارزآوری به همراه داشته است. ضمن اینکه ارزش محصولات تحویلشده در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷ در بازار داخل با ۵۷ درصد رشد از ۲۰۹ هزار میلیارد ریال در سال ۹۷ به ۳۲۷ هزار  میلیارد ریال و ارزش محصولات صادراتی در سال ۱۳۹۸ نیز با ۱۴۷ درصد رشد از ۲۶ به ۶۴ هزار  میلیارد ریال افزایش یافته است.
شایانذکر است فولاد مبارکه از ابتدای بهرهبرداری تاکنون توانسته است ۱۱۳ میلیون تن انواع محصولات خود را به بازارهای داخلی و صادراتی تحویل نماید که از این میزان ۹۲ میلیون تن به بازار داخل و ۲۱ میلیون تن به بازارهای صادراتی تحویل داده شده است. همچنین از ابتدای بهره برداری تاکنون بیشترین میزان تحویل به مشتریان بازار داخل در سال ۹۸ (رونق تولید) انجام پذیرفته است.