مدیرکل کمیته امداد استان ایلام  گفت: ۱۵۰ دستگاه لپ تاپ با مشارکت کمیته امداد و موسسه خیریه عترت بوتراب تهیه شده و بین دانشجویان و دانش آموزان  یتیم و نخبه  مددجو توزیع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار جارچی اخبار از ایلام قنبر موسی نژاد  مدیرکل کمیته امداد استان ایلام با بیان اینکه برای تهیه این تعداد لپ تاپ بیش از ۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است، یادآور شد: همچنین تعداد ۵۲۰  دستگاه تبلت به ارزش ۱۶ میلیارد ریال  نیز که با همکاری کمیته امداد و افراد نیکوکار تهیه و خریداری شده اند امروز در اختیار دانش آموزان و دانشجویان مددجو که نیازمند این اقلام هستند توزیع می شود.

وی گفت هم اکنون بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ دانش آموز و دانشجو در استان ایلام از خدمات کمیته امداد استان برخوردار هستند و هدف این نهاد این است که با حمایت از این قشر و ارائه خدمات تحصیلی و معیشتی به آنان زمینه شکوفا شدن استعدادهایشان فراهم شود.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام با اشاره به اینکه توانمندسازی فرهنگی خانواده های مددجو یکی از رویکردهای مهم این نهاد است، گفت: تأمین لوازم تحصیلی ضروری قشر دانشجو و دانش آموز مددجو در چارچوب خدمات فرهنگی امداد به خانواده ها و در راستای  توانمندسازی آنان است.

وی با اشاره به کمکهای مردم خیر و نیکوکار استان به قشر دانش آموز و دانشجو افزود: در جشن عاطفه های امسال بیش از ۷۰ میلیارد ریال در قالب کمک های نقدی، بسته های تحصیلی و معیشتی و تهیه لوازم تحصیلی آنان  به این قشر کمک شده است.

در این برنامه به ۵ نفر از دانشجویان مددجوی بصورت نمادین به نمایندگی از دیگر دانش آموزان و دانشجویان لپ تاپ تحویل شد.