مسئول مرکز فراهم آوری اعضاء بیمارستان امام رضا(ع) تبریز گفت: اعضای بدن دختر ۱۶ ساله اهری که دچار مرگ مغزی شده بود به چهار نفر زندگی دوباره بخشید.

به گزارش جارچی اخبار، دکتر مهسا صادقیان روز دوشنبه افزود: اعضای بدن «سودا محرمی» ۱۶ ساله که به دلیل ترومای مغزی در بیمارستان امام رضا تبریز بستری شده بود بعد از تایید مرگ مغزی و با رضایت خانواده، اهدا شد.

وی ادامه داد: قلب وی به خانم ۳۷ ساله تبریزی و کبدش نیز به یک خانم ۳۲ ساله پارس آبادی اهدا شد.

صادقیان گفت: یکی از کلیه های این جوان به خانم ۲۵ ساله ارومیه ای و یکی دیگر از کلیه ها به آقای ۵۴ ساله در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه پیوند زده شد.

این هفتمین مورد اهدای عضو از بیمار مرگ مغزی شده در آذربایجان شرقی در سال جاری است و هر چهار پیوند انجام شده با موفقیت انجام شده و حال عمومی هر چهار نفر خوب است .