عیدی تمامی بازنشستگان صندوق آینده ساز به حساب آن‌ها واریز شد.

به گزارش جارچی اخبار، یکم اسفندماه، عیدی تمامی بازنشستگان صندوق آینده ساز به حساب آنها واریز شد.

عیدی امسال بر اساس مصوبه هیات وزیران مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد که بابت همسر مبلغ ۷۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند نیز ۳۰۰ هزار تومان به آن اضافه و پرداخت شد.

پیش از آن نیز حقوق بهمن ماه این بازنشستگان به همراه افزایش ضریب ریالی محاسبه و پرداخت شده بود