محمد مخبر ۴۰ روز پیش درباره عزل و نصب‌های معاونت ریاست جمهوری دستور داده است.

به گزارش جارچی اخبار، در پی انتشار نامه‌ای از قول پزشکیان به مخبر درباره خودداری از هرگونه عزل و نصب نیروی جدید در وزارتخانه‌ها و معاونت‌های ریاست جمهوری، نامه‌ای از محمد مخبر، سرپرست نهاد ریاست جمهوری با محتوای مشابهی منتشر شده که تاریخ آن مربوط به ۴۰ روز پیش است.