مدیر کل روابط عمومی استانداری خوزستان خبر برکناری فرماندار ایذه توسط استاندار خوزستان را تکذیب کرد.
به گزارش جارچی اخبار، سعید رضوانی دوشنبه شب به خبرنگار ایرنا گفت سمالی فرماندار ایذه با قوت به کار خود ادامه می دهد و خبر برکناری وی در برخی سایتها و خبرگزاریها کذب محض است.
وی اضافه کرد: شهردار ایذه که روز دوشنبه به دلیل عدم حضور در محل کار و اعلام وضعیت فوق العاده از سوی وزیر کشور توسط استاندار خوزستان تعلیق شد که برخی خبرگزاریها به اشتباه تعلیق شدن فرماندار را در اخبار خود اعلام کرده بودند.
رضوانی گفت: رسانه ها باید تا قبل از اینکه از منبع و اطلاعات خود مطمئن نشده اند از انتشار اخبار خودداری کنند تا اعتبار کار حرفه ای آنان زیر سوال نرود.