مدیرکل غرب آسیا با بیان اینکه گردشگری بیابان توجه به محیط زیست و حفاظت آن را افزایش داده و موجب تحول در زندگی حاشیه‌نشینان شهری بیابان می‌شود، گفت: توجه به گردشگری موجب شکوفایی بخش‌های ناشناخته اقتصاد کشور می‌شود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایسنا، رسول موسوی، امروز ۱۱ اردیبهشت، در اولین همایش بین‌المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت‌های محلی و بین‌المللی خراسان جنوبی اظهار کرد: یکی از شاخص‌های گردشگری که توانسته در جریان اکوتوریسم اثرگذاری داشتا باشد، گردشگری بیابان است.
وی با بیان اینکه گردشگری بیابان علاوه بر درک زیبایی طبیعت، باعث بازگشت به خویشتن خویش می‌شود، افزود: مطالعات اولیه این اثر نشان می‌دهد که افرادی که به این سمت می‌آیند انسان‌های فرهیخته و مطالعه گری هستند.
دستیار وزیر امور خارجه ادامه داد: عمدتا افرادی که به سمت گردشگری بیایان می‌روند از جوامع پست مدرن و شهری بسیار پیشرفته هستند.
موسوی بیان کرد: گردشگری بیابان توجه به محیط زیست و حفاظت آن را افزایش داده و موجب تحول در زندگی حاشیه‌نشینان شهری بیابان می‌شود.
وی افزود: اگر بیابان لوت مورد توجه قرار گیرد آثار اقتصادی زیادی به دنبال خواهد داشت که روستاها نیز از این امر متأثر می‌شوند.
مدیرکل غرب آسیا با اشاره به اینکه گردشگری بیابان تلفیقی از سنت و مدرنیسم است، تصریح کرد: گردشگران حرفه‌ای مهم‌ترین قشری هستند که به صورت حرفه‌ای به کشف ناشناخته‌های بیابان روی می‌آورند.
موسوی ادامه داد: توجه به گردشگری موجب شکوفایی بخش‌های ناشناخته اقتصاد کشور می‌شود و اقتصاد گردشگری بیابان باید توجه اصلی خود را به گردشگران حرفه‌ای جلب کند.
وی یادآور شد: باید از سمت گردشگری اتفاقی بیابان به سمت گردشگری حرفه‌ای حرکت کنیم.