بازسازی و بهسازی بخش نشست کرده کانال ائلی سو، کانال سرپوشیده هدایت آبهای سطحی در کمربند میانی توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز شروع شد.
به گزارش جارچی اخبار، معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه، بازسازی و بهسازی بخش نشست کرده کانال ایلی سو، کانال سرپوشیده هدایت آبهای سطحی در وسط مسیر کمربند میانی را شروع کرد.
مرمت و بهسازی کانال سر پوشیده هدایت آبهای سطحی ” ایلی سو ” در محدوده شهرداری شهرداری منطقه از دو سال پیش شروع شده که به خاطر دال های ویژه سقف کانال از زمان بری خاصی برخوردار شده است.
در بازسازی و بهسازی این کانال طول مسیر قابل توجهی از کانال با اجرای عملیات های سنگ چینی کف و دیواره ها، توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه اجرا گردیده است و در حال حاضر نیز عملیات بهسازی در سه نقطه از سطح حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ادامه دارد.
وجود بخارات و گازهای متعدد حاصل از فاضلاب و قدمت ساخت این کانال، باعث گردیده که شهرداری منطقه عملیات بازسازی این کانال سرپوشیده را در اولویت عملیات های عمرانی خود قرار داده و با دقت و سرعت مناسب و متناسب با ویژگی فنی پروژه و حساسیت های لازم اجرا کند.
معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز به غیر از محل مذکور بخش دیگری از این کانال را در مسیر روفوژ وسط خیابان آزادی – جاده سلامت – از سمت میدان حکیم نظامی و همچنین در محدوده ضلع شرقی میدان ابوریحان را در حال حاضر بازسازی و بهسازی می کند.