طرح تنظیف بوستانهای سطح شهرداری منطقه ۱ تبریز و اجرای مراحل اولیۀ استقبال از بهار توسط امور فضای سبز این منطقه آغاز شد.
به گزارش جارچی اخبار، این طرح شامل تمامی بوستان ها، فضاهای سبز، رفوژ و مکان هایی که کاشت درخت و گل در آنها انجام شده و توسط نیروهای فضای سبز منطقه یک در قالب طرح استقبال از بهار انجام می یابد.
در این طرح اقداماتی شامل، برف روبی، نظافت و تعویض کیسه های سطل زباله،نظافت اساسی تمامی سرویس های بهداشتی و پاکسازی محلهای نشیمن و… انجام می یابد که به صورت گسترده و وسیع اجرائی و تداوم خواهد داشت.