مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان اعلام کرد: با شیوع ویروس کرونا مصرف آب در اصفهان ۱٨درصد افزایش یافته است.

به گزارش جارچی اخبار، مهندس هاشم امینی با اشاره به تاثیر ویروس کرونا بر افزایش میزان مصرف آب اظهار داشت: با شیوع ویروس کرونا وضعیت آب اصفهان نسبت به مشابه سال گذشته  ۱٨ درصد افزایش یافته  است و حتی در بعضی روزها شاهد رشد ۲۵ درصدی مصرف آب بوده ایم.

مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه شیوع بیماری کرونا مردم را نسبت به مسائل بهداشتی حساس کرده است، تصریح کرد: با زایش مصرف آب تمام سعی ما حفظ پایداری شبکه و مدیریت توزیع برای تامین آب است، اما لازم است بر مصرف بهینه تاکید شود تا در شرایط حساس کنونی، با قطعی آب مواجه نشویم.